Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych jest Federacja Polskich Banków Żywności (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 30 lok. 8. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Jerozolimskie 30 lok. 8, 00-001 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: federacja@bankizywnosci.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu:

a) rejestracji i wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym związanym z propagowaniem tematyki niemarnowania żywności i postaw proekologicznych, realizowanego w ramach programu EkoMisja w szkołach podstawowych, w tym również przekazywania informacji o projekcie, organizowanych konkursach oraz przesłania ankiety ewaluacyjnej – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia projektu ;

b) rozliczenia projektu – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia projektu ;

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa w tym do Partnera projektu, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w projekcie.

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.